Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Θεμελιώθηκε το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Η ιστορία διέσωσε τα ονόματα των εβραϊκών καθαρ-
μάτων που ιεροσυλήσανε στον νεκρό Πατριάρχη μας:
«Τρεις εβραίοι, ο Μουτάλ, ο Μπιταχί και ο Λεβύ, πήραν
τον νεκρό του πατριάρχη και τον έσουρναν στους δρό-
μους της Πόλης» (Χ. Στασινόπουλος: «Λεξικό Ελληνι-
κής Επαναστάσεως 1821» τόμος Β' σελ. 64, λ. «Εβραί-
οι»)
Ε πί του αύτού θέματος διαβάζομεν αλλού (Χ. Στασινο-
πούλου: «Λεξικό Ελληνικής Επαναστάσεως 1821» τόμος
Β, σελ. 65, λ. «Εβραίοι») ότι:
«Κατά την καταστροφή της Νάουσας, τον Απρίλιο
του 1822, από τον Αβδούλ Αμπούδ, εξακόσιοι Ε-
βραίοι, που ακολουθούσαν το ασκέρι του αιμοβόρου
Τούρκου πασά, άποτελέσανε πραγματικό σώμα δη-
μίων και βασανιστών. Απερίγραπτα είναι τα όσα έ-
καναν στον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής αυτής
πόλεως».

Δεν υπάρχουν σχόλια: